นายเกษตร กับ นายศึกษา ช่วยกันทำงานส่งเสริมฯ ตอนที่ 6 บทส่งท้าย

เส้นทางเดินของคนเรามีให้เลือกหลายเส้นทาง ก็คงจะขึ้นอยู่กับตัวของเราเองละว่า...จะเดินสู่ถนนแบบไหน...ถึงจะทำให้ตัวตนเป็นสุข มีศักดิ์ศรี และมีคุณค่าต่อผู้อยู่ร่วมกัน

                   "นายเกษตร.....ผู้ปิดทองหลังพระ"

                   "นายศึกษา.....ผู้ทำดีแล้วให้ละ"

   การเป็นครูผู้สอน  การเป็นนักเรียนผู้ใฝ่รู้  และการเป็นนักพัฒนาเพื่อส่วนรวม  เป็นภาระงานที่คนทั้งคู่มุ่งมั่นเพื่อคิดดี.....ทำดี.....และตอบแทนผู้มีพระคุณ

   สักวันหนึ่ง "เมล็ดพันธุ์" ที่ฝังลงสู่ดินดี ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ก็จะเจริญงอกงามให้เห็นดอกและใบ ติดลูกติดผลให้คนกินอิ่มท้อง  ส่วน "เมล็ดพันธุ์" ที่ปลูกฝังลงดินที่ไม่ดี ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ก็ย่อมแคระแกรน  เติบโตช้า และอาจจะตายลงกลายเป็นซากดิน

   เช่นเดียวกับการทำหน้าที่ของเรา  ถ้ารู้บทบาทและรู้งานที่ต้องทำก็ย่อมมีสังคมที่เป็นสุข 

   เช่นเดียวกับการอยู่ร่วมกันกับบัณฑิต  ก็ย่อมทำให้เราเป็นผู้คิดดีและทำดี

   ฉะนั้น เส้นทางเดินดังกล่าว "เรา" เป็นผู้เลือกก้าวเท้าไปสู่เส้นทางเหล่านั้นด้วยตนเอง  แล้วตัวคุณเองละ.....คุณจะเลือกเดินไปเส้นทางไหนของชีวิตและงานที่คุณเองทำ.

                                            ศิริวรรณ  หวังดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (0)