สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะจัดโครงการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2549 ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว การประเมินตนเองในรอบนี้ทางสำนักงานเลขานุการคณะได้ใช้การประเมินแบบ ON-LINE เป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรกระดาษอีกทางหนึ่งด้วย