เทคโนโลยีกับแนวโน้มโลกอนาคต

เทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของเราทุกคน

ปัจจุบันโลกของเราได้มีการเจรฺญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี เราจะเห็นว่าปัจจุบันเทคโนโลยีได้เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิต ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสื่อสาร ด้านคมนาคม สำนังาน โรงงานต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น การศึกษาก็เช่นกัน มีการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตในการเรียนรู้ หาข้อมูล

  เทคโนโลยีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ สำหรับข้อดีคือ ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ สะดวก รวดเร็ว และได้ผลดี ส่วนข้อเสีย  ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน เนื่องจากปัจจุบันโรงงานต่างๆนิยมใช้เครื่องจักร แทนการใช้แรงงานคน ส่งผลให้คนขาดงานขาดรายได้ และปัญหาอื่นๆตามมา 
  ในอนาคตโลกของเราก็จะมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีขึ้นไปเรื่อยๆ เราจึงควรตระหนักถึงโทษที่จะตามมาและนำไปใช้ในทางที่ถูกต้องจึงจะเกิดผลดีแก่ตัวเรา เพราะหลังจากนี้เทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของเราทุกคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวเจนตา เรืองทวีปความเห็น (0)