โรงเรียนในโครงการ อำเภอโรงเรียนในฝัน จัดแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะห้องสมุดของโรงเรียนในฝันจะต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ได้รอบโลกไม่มีขีดจำกัดโดยจะต้องเป็นห้องสมุดอีเล็คโทนิค(e-Library) นักเรียนสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลหาความรู้ได้ ทั้งระบบการอ่านหนังสือโดยตรง และสามารถสืบค้นหนังสืออ่านหนังสือที่ห้องสมุดทั้งหลายในโลกผ่านระบบเครือข่าย Internet มี e-Book รวมรวมเนื้อหากลุ่มสาระต่างๆที่จัดทำโดยครู/นักเรียน มีแหล่ง/มุมสบายๆ เพื่อส่งเสริมการใช้หรือการเข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุด  ห้องสมุดได้มีการนำเอา ICT เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการห้องสมุด เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้สอดคล้องการจัดการเรียนรู้ของครู/อาจารย์  ตลอดจนความต้องการของนักเรียนและชุมชน