มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอขอบพระคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านไพศาล รัตนพัลลภ   รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รศ.ดร.พีระเดช ทองอำไพ  หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน รวมทั้งคณาจารย์ ที่เข้าร่วมประชุมความร่วมมือการวิจัยเพื่อพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร  นัดแรกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549 ณ หอประชุมคณะวิทยาการจัดการ สรุปผลที่ได้จากการประชุมความร่วมมือ คือ ได้ประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับยุทศาสตร์จังหวัด และน่าจะร่วมมือในการวิจัย 4 ประเด็นหลัก (1) ด้านการเกษตร (2) ด้านการศึกษา (3) ด้านการท่องเที่ยว (4) ด้านสังคมน่าอยู่  นอกจากนี้กิจกรรมการประชุมร่วมมือครั้งนี้ ยังทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้พัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ  บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เพิ่มทักษะในการประสานงานภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน ประประชาชน ได้รับความรู้และทักษะในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาโจทย์วิจัย คณาจารย์และบุคลากรทุกภาคีได้ร่วมกิจกรรมนำเสนอความคิดเห็น ร่วมกันพัฒนาประเด็นต่างๆ  ภายใต้ความช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิดของ ดร.พีระเดช   บรรยากาศความร่วมมือเหนียวแน่นและอบอุ่น เช่น สมาชิกกลุ่มประเด็นได้นัดหมายกันเพื่อการประชุมในครั้งต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนต่อไป