อบรมนักศึกษา

"โครงการส่งเสริมและสนับการประกันคุณภาพการศึกษา"
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดอบรมโครงส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย  รุ่นที่ 2ในวันที่  24-25  มิถุนายน  2549  เวลา  08.30-17.30ณ อาคารจุฬาภรณ์  เป็นการให้ความรู้ต่าง ๆ  เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย  โดยได้เชิญ  ผศ.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์  เป็นวิทยากรซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้ในการอบรม  และวิทยากรอีกท่านหนึ่งก็คือ  คุณขวัญชัย  พะยอม  เป็นอดีตนักศึกษาของ มรภ.กพ.  ที่ทำงานด้านองค์กรนักศึกษามาบรรยายให้ความรู้อีกท่านหนึ่ง  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีด้วยกัน  3  โปรแกรมวิชา  คือ  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  บัญชี  อิเล็คทรอนิกส์คอมพิวเตอร์  ในการอบรม  2  วัน จะเป็นการบรรยายให้ความรู้ในด้านทฤษฎี  และให้น้อง ๆ  นักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ  และอีกวันคือวันที่ 5  กรกฎาคม  2549  คณะบุคลากร  ตัวแทนจากหน่วยงานและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง  ภายในมหาวิทยาลัย นำทีม Kpru QA นักศึกษาศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ  ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  และมหาวิทยาลัยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการไปศึกษาดูงานครั้งนี้จะได้ประสบการณ์ใหม่ และนำมาพัฒนาในตัวบุคคลและงานหรือด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งาน QAความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • น่าสนใจดีครับ
  • รออ่านเรื่องต่อไปครับ
IP: xxx.7.174.240
เขียนเมื่อ 

วันนี้มีความยินดีที่คณะวิทยากร Blogger  ทั้ง 3  ท่านมาให้ความรู้ที่มากขึ้น  ทั้ง  3  คนน่ารักมากคะ