ประกันคุณภาพการศึกษา1

ใบบุญ

สองวันนี้ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้กำหนดให้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มข " ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข

การฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ตรวจจากคณะต่างๆในมข. โดยมีศาสตราจารย์ กิตติชัย  วัฒนานิกร จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากรและนำการตรวจประเมินในครั้งนี้

คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. .เป็น ผู้รับการประเมิน

วันที่ 22 มิถุนายน 2549เป็นการบรรยายและแบ่งกลุ่ม

วันที่ 23 มิถุนายน 2549 เริ่มด้วยผู้ตรวจประเมินพบผู้บริหาร และบุคลากรและชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมินฯ

หลังจากนั้น คณบดี นำเสนอภาพรวมของคณะฯ

ต่อด้วยการสัมภาษณ์ สังเกตุการสอน 3 รายวิชา เยี่ยมภาควิชาและคลินิก

16.00 น. นำเสนอผลการตรวจประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับ

ภาพรวมออกมาดี มีข้อที่คณะฯต้องนำผลประเมินไปพัฒนา คือ

จุดแข็ง

1. มีโครงการต่างๆของภาควิชาทันตกรรมชุมชน ซึ่ง ทำให้เข้าถึงประชาชนในการบริหารสุขภาพช่องปากและฟัน

2. ผู้บริหารมีแนวคิดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

3. มีการจัดการความในระดับกลุ่มย่อย

4. ในส่วนของโรงพยาบาลทันตกรรม มีการดำเนินการลดขั้นตอนในการให้บริการที่สั้นลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

5. บุคลากรของคณะฯส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน ประมาณ 40 ปี

โอกาสในการพัฒนา

1. การสื่อสารในองค์การในบรรยากาศที่สร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ทางคณะฯควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. ควรพัฒนาการจัดทำฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร

3. การผลิตบัณฑิตควรสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา)

4. คณะฯควรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การ

คำสำคัญ (Tags)#พัฒนาองค์การ

หมายเลขบันทึก: 35287, เขียน: 23 Jun 2006 @ 18:58 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

 

  • ช่วงนี้หลายแห่งมีการตรวจประเมิน QA สนง.สหเวช เพิ่งรับการตรวจเสร็จเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ผ่านมา กำลังจะนำมาบันทึกลงใน Blog ครับ
เขียนเมื่อ 
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการเปลี่ยนแปลง มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งการคำนวณว่าจะได้ระดับคะแนนอย่างไร แล้วอีก ประมาณเดือน กรกฎาคม สมศ จะเข้าตรวจมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากได้ตรวจไปแล้วเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา