สมองเป็นวัตถุ ประกอบด้วยเซลล์ที่เรียกว่านิวโรนนับล้านๆเซลล์

      ความคิดเกิดจากกิจกรรมของกลุ่มนิวโรนดังกล่าว

      ความรู้สึก(Conscious)ก็เกิดจากกิจกรรมของกลุ่มนิวโรนดังกล่าว  แต่ความรู้สึกไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับความคิด  คือ  ความคิดไม่ใช่ความรู้สึก  และความรู้สึกก็ไม่ใช่ความคิด  ความคิดเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีความรู้สึก  เช่น  การคิดของเครื่องคอมพิวเตอร์  มันสามารถคิดบวกลบ  คูณหารได้ โดยที่มันไม่มีความรู้สึก   และความรู้สึกก็เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีความคิด  เช่น  การรู้สึกเจ็บ  หรือการรู้สึกสัมผัสภาพที่ปรากฏที่เรตินาหลังลูกตาของเรา  ซึ่งการรู้สึกสัมผัสดังกล่าวไปเกิดที่กลุ่มนิวโรนในสมองที่บริเวณการเห็น(Visual area)

      ดังนั้น  ผู้คิดก็คือสมอง  ความคิดทุกอย่าง นับแต่การคิดบวก ลบ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดเหตุผล  คิดแก้ปัญหา คิดวางแผน คิดโครงการ  คิดสร้างถนน คิดสร้างตึกระฟ้า คิดสร้างยานอวกาศ  คิดสร้างงานศิลปกรรม  คิดสร้างงานวรรณกรรม  คิดสร้างสูตร คิดสร้างทฤษฎี ฯลฯ   ล้วนแต่เกิดจากการคิดของสมองทั้งสิ้น  คือสมองเป็นผู้คิด

       ส่วนความรู้สึกนั้น คิดไม่ได้ ความรู้สึกไม่ใช่ผู้คิด  ความรู้สึกทำหน้าที่เผยตัวของกิจกรรมการคิด  เป็นช่องทางการเผยตัวของการคิด  ถ้าไม่มีความรู้สึกแล้วจะไม่มีการรู้ว่าสมองกำลังคิดอยู่  เหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่มันไม่รู้สึกว่ามันกำลังคิดอยู่  เพราะว่ามันไม่มีความรู้สึก

        ความรู้สึก  ความคิด  สมอง  จะปฏิบัติการอยู่ในห้องมืดแห่งกระโหลกศีรษะ  สารต่างๆจากโลกภายนอกจะเข้ามาทางปลายประสาทที่รีเซ็ปเดอร์จะไปปรากฏที่ปลายประสาทอีกด้านหนึ่งที่เชื่อมต่อกับนิวโรนที่เปลือกสมองของแดนนั้นๆ  และจะเกิดการรู้สึกสัมผัสที่แดนนั้นๆ จากนั้นสมองจะรับรู้  และคิดต่อไปด้วยตัวของสมองเอง ภายในห้องมืดแห่งนั้น  สมองจะไม่มีโอกาสสัมผัสกับโลกภายนอกได้เลย  นอกจากสัมผัสกับข้อมูลที่ปลายประสาทดังกล่าวเท่านั้น