วิธีสร้าง
เนื่องจาก วันเกิด ก็คือ วันในแต่ละเดือนซึ่ง มีค่า 1-31
พยายามกระจาย 1-31 ให้อยู่รูปผลบวกของ 1,2,4,8,16

ดังนี้

1 = 1
2 = 2
3 = 1+2
4 = 4
5 = 1+4
6 = 2+4
7 = 1+2+4
8 = 8
9 = 1+8
10 = 2+8
11 = 1+2+8
12 = 4+8
13 = 1+4+8
14 = 2+4+8
15 = 1+2+4+8
16 = 16
17 = 1+16
18 = 2+16
19 = 1+2+16
20 = 4+16
21 = 1+4+16
22 = 2+4+16
23 = 1+2+4+16
24 = 8+16
25 = 1+8+16
26 = 2+8+16
27 = 1+2+8+16
28 = 4+8+16
29 = 1+4+8+16
30 = 2+4+8+16
31 = 1+2+4+8+16

แบ่ง เลข 1-31 ออกเป็น 5 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มของเลขที่กระจายออกมา โดยมี 1 เป็นตัวบวก
ซึ่งได้แก่ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มของเลขที่กระจายออกมา โดยมี 2 เป็นตัวบวก
ได้แก่ 2,3,6,7,10,11,14,15,18,19,22,23,26,27,30,31

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มของเลขที่กระจายออกมา โดยมี 4 เป็นตัวบวก
ได้แก่ 4,5,6,7,12,13,14,15,20,21,22,23,28,29,30,31

กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มของเลขที่กระจายออกมา โดยมี 8 เป็นตัวบวก
ได้แก่ 8,9,10,11,12,13,14,15,24,25,26,27,28,29,30,31

กลุ่มที่ 5 เป็นกลุ่มของเลขที่กระจายออกมา โดยมี 16 เป็นตัวบวก
ได้แก่ 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

ต่อไป นำเลขทั้ง 5 กลุ่ม ไปเขียน ลงใน เศษกระดาษ 5 แผ่นๆละ กลุ่ม

วิธีเล่น

1. ให้นำกระดาษ 5 แผ่นที่เตรียมไว้ ให้ผู้ที่เราต้องการรู้วันเกิดของเขา โดยให้เขาดูกระดาษทีละแผ่น

2. แล้วถามเขาว่า ตัวเลขในแผ่นนี้มี วันเกิดของคุณมั้ย (ถามอย่างนี้จนครบทั้ง 5 แผ่น)

3. เก็บแผ่นที่เขาบอกว่ามีวันเกิดของเขาไว้ แล้ว นำตัวเลขซึ่งแทนกลุ่ม ที่เราทำการกระจายในตอนแรก (คือเลข 1,2,4,8,16) มารวมกันก็จะรู้วันเกิดของเขาคนนั้นทันที

ตัวอย่าง ต้องการทายวันเกิดของ นาย A

-นำกระดาษแผ่นแรกซึ่งเขียนเลขใน กลุ่มของเลขที่กระจายออกมา โดยมี 1 เป็นตัวบวก
(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31) ให้ A ดู

A บอกว่า ในแผ่นนี้ มีวันเกิดของเขาอยู่
-นำกระดาษแผ่นที่สองซึ่งเขียนเลขใน กลุ่มของเลขที่กระจายออกมา โดยมี 2 เป็นตัวบวก
(2,3,6,7,10,11,14,15,18,19,22,23,26,27,30,31) ให้ A ดู

A บอกว่า ในแผ่นนี้ มีวันเกิดของเขาอยู่
-นำกระดาษแผ่นที่สามซึ่งเขียนเลขใน กลุ่มของเลขที่กระจายออกมา โดยมี 4 เป็นตัวบวก
(4,5,6,7,12,13,14,15,20,21,22,23,28,29,30,31) ให้ A ดู

A บอกว่า ในแผ่นนี้ ไม่มีวันเกิดของเขาอยู่
-นำกระดาษแผ่นที่สี่ซึ่งเขียนเลขใน กลุ่มของเลขที่กระจายออกมา โดยมี 8 เป็นตัวบวก
(8,9,10,11,12,13,14,15,24,25,26,27,28,29,30,31) ให้ A ดู

A บอกว่า ในแผ่นนี้ ไม่มีวันเกิดของเขาอยู่
-นำกระดาษแผ่นที่ห้าซึ่งเขียนเลขใน กลุ่มของเลขที่กระจายออกมา โดยมี 16 เป็นตัวบวก
(16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31) ให้ A ดู

A บอกว่า ในแผ่นนี้ มีวันเกิดของเขาอยู่
เนื่องจาก แผ่นที่ A บอกว่ามีวันเกิดของเขาอยู่ คือ แผ่นที่มี 1 เป็นตัวบวก , แผ่นที่มี 2 เป็นตัวบวก , แผ่นที่มี 16 เป็นตัวบวก

แสดงว่า A เกิด วันที่ 1+2+16 = 19