1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2.  สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3.  สามารถใช้โปรแกรม Authoware และโปรแกรมอื่นๆ ในการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน