10 คำถาม 10 คำตอบ

10 คำถาม 10 ตอบ

Q1 : ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง?

 Ans : ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

Q2 : ฮาร์ดแวร์มีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง?

Ans : CPU , ส่วนนำเข้า (Input Unit), ส่วนแสดงผล(Output Unit)

Q3 : ส่วนประมวลผล (CPU)ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

Ans: แผงวงจรหลัก, ชิพประมวลผล, หน่วยความจำ

Q4 : หน้าที่หลักของ CPU คืออะไร?

Ans : การประมวลข้อมูลจากแรม ในลักษณะการคำนวณ เปรียบเทียบ การเคลื่อนย้ายข้อมูล

Q5 : หน่วยความจำถาวร มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษ ว่าอะไร?

Ans : ROM (Read Only Memory)

Q6 : หน่วยความจำชั่วคราว มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษ ว่าอะไร ?

Ans : RAM (Random Access Memory)

Q7 : VGA Card จัดเป็นส่วนประกอบใดในคอมพิวเตอร์

Ans : ส่วนอุปกรณ์แสดงผล

Q8 : เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จัดเป็นคอมพิวเตอร์ ประเภทใด

 Ans : เครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์

Q9 : ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ คอมพิวเตอร์ประเภทใด ?

Ans : ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputers)

Q10 : คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่มีขนาดเล็กมาก ที่เราสามารถพก พาได้ เนื่องจากมีน้ำหนักเบา เราเรียกว่าอะไร?                                      

Ans : ปาล์มพีซี (Palm Pcs)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ซะป่ะ.comความเห็น (0)