บทเรียนแบบแตกกิ่ง (Branching Program)

สุเนตร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี

บทเรียนแบบแตกกิ่ง ( Branching Program)  เป็นบทเรียนที่มีกรอบการเรียนรู้ที่เป็นทางเลือกให้กับผู้เรียน 

ทำให้สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี  การจะออกแบบบทเรียนให้มีโครงสร้างแตกกิ่งอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ผู้ออกแบบบทเรียนวิเคราะห์และกำหนด  ซึ่งมี 9 รูปแบบด้วยกัน คือ

1. แบบแตกกิ่งย้อนกรอบ  (Linear format with repetition)  บทเรียนรูปแบบนี้ประกอบด้วยกรอบบทเรียนที่มีลำดับของกรอบเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง  แต่จะมีคำถามแทรกระหว่างกรอบเนื้อหา  ถ้าผู้เรียนตอบถูกต้องจะได้ผ่านไปกรอบถัดไป  แต่ถ้าตอบไม่ถูกต้องจะย้อนกลับมายังกรอบเนื้อหาเดิมอีกครั้งและตอบคำถามเดิมอีกครั้ง

2. แบบแตกกิ่งสอบก่อนข้ามบทเรียน (Pretest and skip format)  เป็นบทเรียนที่ทดสอบความรู้ของผู้เรียนก่อนเรียนเนื้อหา  ถ้าสอบผ่านก็จะข้ามกรอบที่ผู้เรียนรู้เนื้อหานั้น ๆ  แล้วข้ามไปยังกรอบเนื้อหาอื่น ๆ  ต่อไป

3. แบบแตกกิ่งสอบข้ามบทเรียนแล้วย้อนกลับ (Gates Frames)  มีลักษณะโครงสร้างแบบเส้นตรงมีกรอบคำถามอยู่ระหว่างกรอบเนื้อหาหลายกรอบ  ถ้าตอบผิดอาจย้อนกลับไปยังกรอบเนื้อหาใด ๆ  ตามที่ผู้ออกแบบบทเรียนกำหนดไว้

4. แบบแตกกิ่งหลายเส้นทาง (Secondary tracks) เป็นบทเรียนที่มีทางเดินหลายระดับ  โดยเส้นทางที่ 1 เป็นกรอบเนื้อหาหลัก  ไม่มีรายละเอียดมากนัก  ถ้าผู้เรียนเลือกเรียนเฉพาะเส้นทางที่ 1  ผู้เรียนจะได้รายละเอียดของเนื้อหาในระดับหนึ่ง  แต่ถ้าต้องการรายละเอียดมากขึ้น  ก่อนจะไปสู่กรอบเนื้อหาต่อๆ ไป  จะต้องไปศึกษาในทางเดินระดับที่  2  และ 3  ตามลำดับ

5. แบบแตกกิ่งซ่อมเสริมบทเรียนเดี่ยว (Single remedial branch)  เป็นบทเรียนที่เริ่มด้วยกรอบเนื้อหา  ตามด้วยกรอบคำถาม  ถ้าผู้เรียนตอบถูกจะไปเรียนกรอบเนื้อหาต่อไปแต่ถ้าตอบผิดผู้เรียนจะต้องไปเรียนกรอบซ่อมเสริมก่อนจะไปเรียนเนื้อหากรอบต่อไป

6. แบบแตกกิ่งมีห่วงเสริมบทเรียน (Remedial loops)  มีลักษณะคล้ายกับแบบกรอบเสริมเชิงเดี่ยว  ต่างกันที่กรอบช่วยซ่อมเสริมมีหลายกรอบ  ประกอบกันเป็นชุด  หลาย ๆ กรอบ ซึ่งเป็นกรอบที่ปูพื้นฐานความรู้ให้ผู้เรียน  เมื่อผู้เรียนได้รับการซ่อมเสริมแล้ว  จะส่งกลับมายังกรอบเนื้อหาเดิมเพื่อให้ผู้เรียนใช้ความรู้จากการซ่อมเสริมมาศึกษากรอบเนื้อหาเดิมนั้นแล้วตอบคำถามใหม่อีกครั้ง

7. แบบแตกกิ่งแบบซ่อมเสริมบทเรียนหลายกิ่ง  เป็นบทเรียนที่ประกอบด้วยกรอบเนื้อหาและกรอบคำถาม  เมื่อผู้เรียนเรียนเนื้อหาแล้วตอบคำถาม ซึ่งคำตอบของคำถามจะมีหลายข้อ ถ้าผู้เรียนตอบคำถามผิด  จะมีการซ่อมเสริมแต่ละข้อก่อนแล้วส่งผู้เรียนกลับไปเรียนกรอบเนื้อหาเดิม

8. แบบแตกกิ่งคู่ (Branching frame sequence)  เป็นบทเรียนที่ประกอบด้วยกรอบเนื้อหา  กรอบคำถาม  และกรอบซ่อมเสริม  เมื่อผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาแล้วจะไปสู่กรอบคำถามซึ่งมีคำตอบให้เลือกตอบหลายตัวเลือกถ้าผู้เรียนตอบถูกจะไปเรียนในกรอบต่อไป  แต่ถ้าตอบผิดในตัวเลือกที่ 1  จะไปสู่กรอบซ่อมเสริมสำหรับตัวเลือกที่ 1 ถ้าตอบผิดในตัวเลือกที่ 2 จะไปสู่กรอบซ่อมเสริมสำหรับตัวเลือกที่ 2  หากมีหลายตัวเลือกจะมีกรอบซ่อมเสริมหลายกรอบ  เมื่อผู้เรียน  เรียนกรอบซ่อมเสริมแล้วต้องกลับไปเรียนในกรอบเนื้อหาเดิม  และทำกรอบทดสอบอีกครั้งจนกว่าจะตอบถูก  จึงจะไปสู่กรอบเนื้อหาต่อไป

9. แบบแตกกิ่งหลายกิ่ง (Compound branches)  มีลักษณะที่เหมาะสมกับบทเรียนประเภทใช้วินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้เรียน  หรือสถานการณ์แก้ปัญหา  คำถามจะอยู่ในลักษณะใช่  ไม่ใช่  จากคำตอบ  ใช่  หรือไม่ใช่ที่ผู้เรียนเลือกตอบ  จะพาผู้เรียนไปยังกรอบคำถาม  หรือ  เนื้อหากรอบต่อไปตามพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนแต่ละคน

            บทเรียนแบบแตกกิ่ง  เป็นบทเรียนที่ตอบสนองต่อความแตกต่างในการเรียนรู้ ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี   โดยมีหลักการที่ว่า  เมื่อผู้เรียนคนใดทำการศึกษาในกรอบเนื้อหาแล้วทำแบบทดสอบ  ถ้าสอบผ่านก็สามารถที่จะไปเรียนในกรอบเนื้อหาต่อไป  จนจบหลักสูตรได้ก่อนโดยไม่ต้องรอผู้เรียนคนอื่น ๆ  แต่ถ้าทำแบบทดสอบไม่ผ่าน  ก็ให้ผู้เรียนกลับไปศึกษาเนื้อหาบทเรียนนั้นใหม่  หรือทำการซ่อมเสริมแล้วกลับไปทำแบบทดสอบอีกครั้งจนกว่าจะผ่าน  ถึงจะสามารถไปเรียนในบทต่อไปได้  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุเนตร เสาร์เงินความเห็น (0)