ฝึกปฏิบัติคิดหน่วยกิตหน่วยการเรียนรู้วิถีชีวิตเข้าสู่หมวดวิชาหลักสูตรกศน.

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปางจัดพัฒนาบุคลากรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้

วันที่ 21 มิถุนายน 2549 ดิฉันได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้หน่วยกิตสะสม ตามแบบทุ่งขามโมเดล ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และครูกศน. เป็นกลุ่มเป้าหมายจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทั้ง 13 อำเภอ อำเภอละ 3 คน แต่บางอำเภอก็มาขอสมทบเพิ่มเติมนำครูกศน.ทั้งหมดมาเข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้แก่อำเภอห้างฉัตร และอำเภอเมืองปาน ดิฉันได้นำทีมคุณกิจของกศน.เกาะคาไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ได้แก่ครูรสาพร หม้อศรีใจ ครูเกวลิน อุตมะ ครูรุจิรา  ปานศิลา และครูสุมาไร แป้นน้อย

ช่วงแรกดิฉันได้นำเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้แบบหน่วยกิตสะสม:บ้านทุ่งขามโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้มีเศรษฐกิจพอเพียงพ้นความยากจน และยกระดับการศึกษาจบประถม ม.ต้น ม.ปลาย ซึ่งมีอยู่ 9 ขั้นตอนด้วยกันคือ

 1. เลือกชุมชน
 2. สำรวจชุมชน
 3. จัดทำแผนชุมขน
 4. ขับเคลื่อนแผนชุมชน
 5. จัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้:สะสมหน่วยกิต
 6. สร้างหน่วยการเรียนรู้
 7. ลงทะเบียนหน่วยการเรียนรู้
 8. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหน่วยกิต
 9. การวัดผลประเมินผล

ชัยชนะ

 1. สังคมแห่งการเรียนรู้
 2. ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจพอเพียงพ้นความยากจน
 3. ยกระดับการศึกษา จบระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย
 4. สังคมน่าอยู่

ช่วงที่ 2 ให้แต่ละอำเภอได้แบ่งกลุ่มลงมือฝึกปฏิบัติตาม 9 ขั้นตอน โดยให้นำข้อมูลของแต่ละอำเภอมาลองฝึกปฏิบัติกัน การลงมือฝึกปฏิบัติ ทำให้การอบรมในครั้งนี้ไม่น่าเบื่อ ทุกคนจะตั้งใจมาก เพราะว่าอยากได้รูปแบบ และวิธีการเพื่อนำไปใช้ในสถานศึกษาของตนเอง

สิ่งที่เรียนรู้จากการเป็นวิทยากรครั้งนี้

1. การจัดกิจกรรมใดที่ผู้เข้ารับการอบรมสนใจ และตรงกับความต้องการ ถึงแม้จะเป็นวิชาการที่ยากเพียงใดก็ตาม ผู้เข้ารับการอบรมก็สนใจ และตั้งใจที่จะเรียนรู้ เพราะเป็นสิ่งที่เขาสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

2. สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กศน.เกาะคาได้จัดทำมาเป็นตัวอย่างนั้นช่วยได้มาก เพราะมีตัวอย่างทั้งแผนชุมชน แผนปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล วิธีการคิดคำณวนผลการเรียนหน่วยกิตหน่วยการเรียนสู่หมวดวิชา ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม สามารถเชื่อมโยงความคิดที่ดูจากตัวอย่างให้เข้ากับเรื่องราวที่ตนเองได้ลองฝึกปฏิบัติทำ

สิ่งที่ต้องกล่าวคำขอบคุณ

ขอขอบคุณศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปางที่ให้โอกาสได้มานำเสนอแนวคิด เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับสถานศึกษากศน.อำเภออื่นๆ ในจังหวัดลำปาง

ขอขอบคุณทีมงานคุณกิจที่ได้ช่วยกันเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มต่าง ๆอย่างสุดกำลังความสามารถ มีแต่คนรุมล้อมจนไม่ได้พักเลย เพราะว่ามีคนถามตลอด 

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

23 มิถุนายน 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปางความเห็น (0)