วันที่ 22 มิถุนายน 2549 ท่านผู้อำนวยการถนอม โยวัง ผอ.ศบอ.ป่าซางได้นำคณะข้าราชการ ครูการศึกษานอกโรงเรียน และสมาชิกกลุ่มพัฒนาอาชีพ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 70 คน มาศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการกลุ่มนวดแผนไทย บ้านโป่งร้อน และกลุ่มผ้านวม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคาโดยข้าราชการ และครูกศน.เกาะคาได้เป็นผู้นำทีม สำหรับการพาไปศึกษาดูงานกลุ่มดังกล่าว นอกจากนั้นยังได้มาศึกษาดูงานเยี่ยมชมศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา โดยให้ความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

23 มิถุนายน 2549