ลงเวลาเข้า - ออก ปฏิบัติราชการ

สแกนลายนิ้วมือ

  2  วินาทีที่ใช้เวลาบันทึกเวลามา กลับ ปฏิบัติราชการ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีบุคลากรประจำสำนักงาน  จำนวน  147 คน  การลงเวลามาและกลับประจำวันไม่สะดวก  สิ้นเปลืองวัสดุ  ไม่สะดวกและใช้เวลาในการบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ และรับทราบ  และอาจคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริง  จึงประสงค์จะขจัดความไม่สะดวก          ลดเวลา  ลดค่าใช้จ่ายระยะยาว  มีความเที่ยงตรง และง่ายต่อการตรวจสอบ  ส่งผลประสิทธิภาพโดยรวม ผลสำเร็จ ลงเวลามา 2 วินาที  และลงเวลากลับ 2 วินาที บันทึกเวลาตรงตามความเป็นจริง ตรวจสอบได้ทุกเวลาที่ต้องการ กิจกรรม/วิธีการ 1.     ติดตั้ง  Computer  และเครื่องสแกนลายนิ้วมือ บริเวณที่สะดวก  2 จุด  โดยใช้ระบบ  online และตั้งปิดเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ 2.       ลงทะเบียนบุคลากรโดยกรอกประวัติบุคลากรทุกคนพร้อมสแกนภาพถ่ายและลายนิ้วมือ ขั้นตอนสำคัญ 1.     เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์รอสักครู่โปรแกรมสแกนลายนิ้วมือจะปรากฏที่หน้าจออัตโนมัติ โดยเปิดเครื่องแม่ข่ายก่อนประมาณ 15 นาที จึงจะเปิดเครื่องลูกข่าย (ขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ปิด/เปิดโดยเครื่องเปิดอัตโนมัติเวลาประมาณ 06.00 น.) 2.     สังเกตที่หน้าจอโปรแกรมสแกนลายนิ้วมือและที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะปรากฏไฟสีแดง ผู้ใช้แตะนิ้วมือที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วลงบนเครื่องสแกนชื่อ สกุล รูปถ่าย และเวลามา กลับจะปรากฏบนจอ  (ลองใหม่อีก  1 3 ครั้ง กรณีที่หน้าจอฟ้อง ไม่พบข้อมูลพนักงาน) 3.     กรณีหน้าจออยู่สถานะพักหน้าจอ (Screen  Saver) กรุณาจับเม้าส์เล็กน้อยให้หน้าจอปรากฏโปรแกรมสแกนเสียก่อน  จึงจะแตะนิ้วมือตามข้อ  2 4.       เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะถูกตั้งเวลาปิดไว้อัตโนมัติในเวลา 19.00 น. ข้อจำกัดในการนำไปใช้ 1.       การลงทุนในขั้นต้น  และมีผลคุ้มทุนระยะยาว 2.       เหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีบุคลากรจำนวนมาก  

                                                                ฤาษี:คุณกิต ลิขิต:ลุงพร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้จากกลุ่มนโยบายและแผน สพท.สฎ.1ความเห็น (0)