เราได้พูดคุยกันในการแก้ไข้ปํญหาการบริการที่มีผลกระทบกับผู้ป่วยเพื่อเสนอความเห็นต่อไป ได้ข้อสรุปหลายประเด็น หนึ่งในความเห็นคือใช้ระบบInventory Reportsในการบริหารเวชภัณฑ์ ท้ายที่สุดได้สัจธรรม จงเปลี่ยนตัวเรา ดีกว่าไปเปลี่ยนผู้อื่น