1. มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้
  2. ประยุกต์หลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้ ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  3. ออกแบบการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นได้
  4. สนใจที่จะเรียนวิชานี้มาก และจะตั้งใจเรียนมากๆ ครับ