อยากให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ  ให้มากยิ่งขึ้น  เพื่อการนำไปใช้นะคะ  ก็เป็นคนหนึ่งที่ยังเป็นผู้รู้น้อย ท่านใดมีข้อเสนอแนะสิ่งแปลกใหม่ๆ เก่า ๆ  พอเตรียมรับรู้ได้หมดคะ