สาระการเรียนรู้ ผลลัทธ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

หมูน้อย
สาระการเรียนรู้

สาร ะการเรียนรู้

นวัตกรรมการศึกษา

การวิเคราะห์ระบบการจัดการเรียนรู้

การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้

แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายการเรียนรู้

การออกแบบ สร้าง นำไปใช้ ประเมิน และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียน

กรณีศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณค่า

ผลลัพธ์การเรียนรู้

1.รู้จักและเข้าใจแนวคิดในการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

2.วิเคราะห์ระบบและการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้

3.ใช้แหล่งการเีรียนรู้ ในการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้

5.การออกแบบ สร้าง นำไปใช้ ประเมิน และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ได้

6.ตระหนักในความสำคัญของนวัตกรรมที่มีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และมีแรงบัลดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้

1.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของมนุษย์

2.ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้ และการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่หลากหลาย

3.ศึกษาวิเคราะห์บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

4.รวบรวมข้อมูลแหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้

5.ปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย

6.ฝึกปฏิบัติออกแบบ สร้าง ทดลองใช้ ประเมินปรับปรุงนวัตกรรการเรียนรู้ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่สอดคร้องกับธรรมชาติของผู้เรียน 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Innovation)

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการเรียนรู้#สาระการเรียนรู้#ผลลัพธ์การเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 35081, เขียน: 22 Jun 2006 @ 15:14 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)