"ในโลกนี้ ไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งใดอย่างถาวร
    แม้กระทั่งร่างกายของเราเอง  
    เราเป็นเพียง ผู้เช่าชั่วคราว
    รวมทั้งเช่าร่างกายและจิตใจของเราเอง"
                 
                         ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน