หัวหน้ากศน.ตำบลทุ่งผาสุข ครูอาสาสมัครตำบลทุ่งผาสุขพร้อมด้วยคณะครูกศน.อำเภอเชียงคำ จัดการฝึกอบรมอาชีพ โครงการการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการ  ตำบลทุ่งผาสุข (การทำน้ำยาอเนกประสงค์) ณ ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ 6 ตำบลทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา ในวันที่ 31  มีนาคม 2553 มีผู้พิการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 37 คน

 

รับลงทะเบียนคนพิการที่เข้ารับการฝึผอบรม

 

นางพิมลรัตน์   ศรีกะกุล ครูอาสาสมัครฯ ตำบลทุ่งผาสุข 
พบปะกับกลุ่มคนพิการ ที่เข้ารับการฝึกอบรม

 

 ครูแนะนำวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ/ขั้นตอนในการทำน้ำยาอเนกประสงค์

 

 

 

 กลุ่มที่ 1 ทำน้ำยาซักผ้า

 

 

 กลุ่มที่ 2 ทำน้ำยาล้างจาน

 

 

หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ได้ทำการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันและแบ่งน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อทดลองใช้ในครัวเรือนของผู้พิการต่อไป