ในแต่ละเดือนพบปํญหาแพทย์สั่งยาที่ผู้ป่วยแพ้ยาเนื่องจาก(1)ขาดการคัดกรองของเจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจที่ระบุในใบสั่งยา(2)แม้ศูนย์ADRติดสติกเกอร์แล้วยังพบการสั่งใช้ยาที่ผู้ป่วยแพ้เนื่องจากแพทย์ไม่ได้สังเกต(3)ศูนย์ADRยังคีย์ข้อมูลลงCom.เพื่อPop-upแจ้งเตือนยังไม่ทันเนื่องจากอยู่ระหว่างติดตามและ/หรือยังไม่ทันคีย์ข้อมูล ในส่วนของแพทย์ฝากแพทย์หญิงจริยานำเข้าหารือและขอความร่วมมือในการประชุมองค์กรแพทย์ ปัญหาไม่คัดกรองขอความร่วมมือองค์กรพยาบาลและเร่งคีย์ข้อมูลให้Updateเก็บไว้ในฐานข้อมูล ขอความเห็นเรื่องนี้ด้วยค่ะ