ครูกับปีปฏิรูปการเรียนการสอน

ปฏิรูปอย่างอื่นดีกว่านะ

ปี 2549 เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อพัฒนาในเรื่อง พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์   ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

ดังนั้นครูผู้สอนต้องจัดการความรู้ให้ตนเองและปฏิบัติดังนี้
ครูช่วยเหลือแนะนำส่งเสริมให้นักเรียนอยากเรียน สร้างสรรค์ผลงาน ทำกิจกรรมนำไปสู่การเรียนรู้ ครูใช้คำถามที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์ ถามหาเหตุผล ครูมีความสามารถในการใช้ ICT เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล รู้จักการสืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่นจาก Internet มีการปรับปรุงงาน และยอมรับฟังคำวิพากษ์ วิจารณ์ 

ครูโดยส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติกันแล้ว  ปฏิรูปอย่างอื่นดีกว่านะ
                 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้ความเห็น (1)

  • จริงๆแล้ว ไม่ได้เป็นปีเดียวหรอก ที่ปฏิรูปการเรียนการสอน 
  • เราปฏิรูปกันทุกปีค่ะ