การแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

คณาจารย์บัณฑิตศึกษา

     จากการทำงานด้านวิชาการมาเป็นเวลา 6 ปี ปัญหาที่ยังพบอยู่ตลอดการทำงาน ก็คือความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ และอาจารย์  เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา  จึงอยากชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ว่าคืออะไร    

     คณาจารย์บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น แบ่งเป็น 3 ประเภทค่ะ คือ

      1.  คณาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร แต่ต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเป็นผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษในแขนงใดแขนงหนึ่ง หรือในแขนงที่สัมพันธ์กัน ซึ่งบทบาทหน้าที่คือ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

          1.1  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

          1.2  อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

          1.3  อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

          1.4  อาจารย์ผู้สอน

      2.  คณาจารย์ที่เป็นอาจารย์จากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเรียกว่าอาจารย์พิเศษ บัณฑิตศึกษา นั่นเอง ซึ่งคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษนั้นต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเช่นกัน แต่มีข้อแม้คือ อาจารย์ทุกท่านต้องได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยก่อนการเสนอแต่งตั้งกับมหาวิทยาลัยซึ่งกรณีการเสนอแต่งตั้งนั้น คณะที่เชิญต้องแนบเอกสารสำคัญ 2 อย่างคือ ประวัติทางการศึกษา และผลงานทางวิชาการ

     3.  คณาจารย์ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ แต่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ บัณฑิตวิทยาลัย จะเสนอชื่ออาจารย์เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา กรณีพิเศษ ซึ่งกรณีนี้มหาวิทยาลัยจะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และอนุมัติการแต่งตั้งเป็นกรณีไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และประสบการณ์ดีๆ มีมาเล่าความเห็น (0)