ประกันคุณภาพการศึกษา

 วันนี้ที่ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการปรึกษาหารือสบายๆ พร้อมกับรับประทานอาหารกล่องร่วมกันเพื่อทบทวนภาระกิจประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ และ ประเมินตนเองเพื่อวางแผนพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของปีงบประมาณ ๒๕๔๙

ภาพที่ ๑ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา รศ.พญ.นิตยา ฉมาดล (เสื้อสีน้ำเงิน)นั่งเป็นประธาน ฟังตัวแทนกลุ่มวิชาการ โดย อ.บรรจง เขื่อนแก้ว นำเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรรังสีเทคนิค

ภาพที่ ๒ ทีมงานรังสีฯ กำลังเตรียมงานและ นั่งปรึกษาหารือกันอย่างสบายๆไม่เครียด

JJ