กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน

กระตุ้นการตอบสนอง

กระตุ้นการตอบสนอง ( Elicit Responses)

 ทฤษฎีการเรียนรู้หลายทฤษฎีที่กล่าวว่า การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น เกี่ยวข้องโดยตรงกับระดับและขั้นตอนของการประมวลผลข้อมูล ถ้าผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหา การถาม การตอบ ในด้านของการจำนั้น ย่อมจะดีกว่าผู้เรียนเรียนโดยการอ่านหรือการคัดลอกข้อความจากผู้อื่นเพียงอย่างเดียว คอมพิวเตอร์มีข้อได้เปรียบเหนืออุปกรณ์อื่น ๆ หลายอย่าง เช่น วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ สไลด์ เทปหรือสื่อการสอนอื่น ๆ ซึ่งจัดเป็นสื่อการสอนแบบ Non-interactive การเรียนจากคอมพิวเตอร์นั้น ผู้เรียนสามารถมีกิจกรรมร่วมได้หลายลักษณะ แม้จะเป็นการแสดงความคิดเห็น การเลือกกิจกรรม และการโต้ตอบกับเครื่องก็สามารถทำได้ กิจกรรมเหล่านี้เองที่ทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึก เบื่อหน่ายและเมื่อมีส่วนร่วมก็มีส่วนคิด การคิดนำหรือคิดตามย่อมมีส่วนผูกประสานให้ โครงสร้างของการจำดีขึ้น สิ่งที่ต้องพิจารณาเพื่อให้การจำของผู้เรียนดีขึ้น ผู้ออกแบบบทเรียนจึงควรเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ร่วมกระทำในกิจกรรมขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งมีข้อแนะนำ ดังนี้
  • พยายามให้ผู้เรียนได้ตอบสนองด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งตลอดการเรียนบทเรียน
  • ควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพิมพ์คำตอบหรือข้อความสั้น ๆ เพื่อเร้าความสนใจ แต่ไม่ควรให้ผู้เรียนพิมพ์คำตอบยาวเกินไป
  • ถามคำถามเป็นช่วง ตามความเหมาะสมของเนื้อหา
  • เร้าความคิดและจินตนาการด้วยคำถาม
  • ไม่ควรถามครั้งเดียวหลาย ๆ คำถาม หรือถามคำถามเดียวแต่ตอบได้หลาย คำตอบ ถ้าจำเป็นควรให้เลือกตอบตามตัวเลือก
  • หลีกเลี่ยงการตอบสนองซ้ำ ๆ หลายครั้งเมื่อทำผิด เมื่อผิดซักครั้งสองครั้ง ควรจะให้ผลป้อนกลับ ( Feedback) และเปลี่ยนทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อไป
  • ควรคำนึงถึงการตอบสนองที่มีผิดพลาดบ้างด้วยความเข้าใจผิด เช่น การพิมพ์ตัว L กับเลข 1 หรือ Space ในการพิมพ์ อาจเกินไปหรือขาดหายไป บางครั้งใช้ตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก
  • ควรจะแสดงการตอบสนองของผู้เรียนบนเฟรมเดียวกับคำถามและการตรวจคำตอบจะต้องอยู่บนเฟรมเดียวกันด้วย ซึ่งอาจจะเป็นเฟรมซ้อนขึ้นมาในเฟรมหลักเดิมก็ได้

      เนื้อหาข้างต้นข้าพเจ้าได้สืบค้นจาก http://vdo.kku.ac.th และสรุปได้ว่าการกระตุ้นการตอบสนองบทเรียนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความสนใจในบทเรียน และหากสามารถสร้างบทเรียนที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และให้ผลป้อนกลับในทันทีก็จะเป็นการพัฒนาผู้เรียน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และประสบการณ์ดีๆ มีมาเล่าความเห็น (0)