วันที่สาม...ทางกลุ่ม DM  ค่อนข้างจะเริ่มตั้งหลักได้ โดยมี Commitment ร่วมกันว่าจะยึดหลักแห่งหัวปลาไว้ให้มั่น ไม่หวั่นไหวอีกแล้วและรีบตั้งหลักรุดหน้าการเกิดการพัฒนางานให้ได้ โดยทางกลุ่มตกลงกันว่าจะเน้นการพัฒนาระบบบริการให้เกิดขึ้นให้ได้โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง...พี่เต๋าในฐานะที่รับผิดชอบในคลินิกเบาหวานเริ่มคึกคักมากขึ้น พี่เยาว์หน่วยไตเทียมก็ไม่ย่อท้อ..และมองว่าหากระบบป้องกันเราดี ภาวะผู้ป่วยก็จะไม่แย่มาจนถึงที่ต้องฟอกไต

          หลังจากที่ทุกคนตั้งหลักได้ และได้แบ่งงานกันไปทำเพื่อรีบวิ่งให้ทันเพื่อนๆ กลุ่มอื่น พี่เขียวรับไปค้นคว้าเพิ่มเติมและออกไปนำเสนอในรอบแรก ซึ่งทำให้ได้กระบวนการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น วันนี้เป็นการเดินเรื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งกระบวนการวิธีวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทางกลุ่ม DM เน้นหลักการได้มาถึงกระบวนการพัฒนาระบบบริการในผู้ป่วย DM พอมาถึงตอนนี้ทุกคนเริ่มหันมามองที่จุดเดียวร่วมกัน ว่าจะทำอย่างไรให้ได้มาซึ่งการดูแลตนเองได้ดีในผู้ป่วยเบาหวาน โดยละลายการทำงานแยกส่วนออกไป

          ทางกลุ่มมองว่าควรจะเริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาบุคลากร การพัฒนากระบวนการทำงาน และการเกิดการรวมตัวของผู้ป่วยเบาหวานให้ได้ จากนั้นก็แบ่งผู้รับผิดชอบออกตาม Theme ที่กำหนดโดยกระจายไปในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากนั้นก็แบ่งกันไปทบทวนวรรณกรรมและนำมาเขียนโครงร่างให้แล้วเสร็จ ข้อสังเกตที่ได้จากการเรียนรู้จากกลุ่มนี้ทำให้ดิฉันมองว่าหากคุณกิจมีความกระจ่างชัดในประเด็นที่พัฒนางานของตนเองแล้ว ก็ย่อมสามารถมองเห็นโอกาสในการพัฒนางานของตนเองต่อไปได้