อกพร. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ฯ ได้กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการไทยไว้ 8 ประการภายใต้คุณลักษณะ I AM READY คือ

Integrity                 ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี
Activeness           ขยัน  ตั้งใจ  ทำงานเชิงรุก
Morality                 มีศีลธรรม  คุณธรรม
Relevancy             รู้ทันโลก  ปรับตัวทันโลก  ตรงกับสังคม
Efficiency              มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
Accountability       รับผิดชอบต่อผลงาน  ต่อสังคม
Democracy           มีใจและการกระทำที่เป็นประชาธิปไตย  มีส่วนร่วม   โปร่งใส
Yield                       มีผลงาน  มุ่งเน้นผลงาน

         เจ้าหน้าที่ของ อกพร. ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติการ I AM READY สำหรับให้ข้าราชการนำไปใช้   โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ   ส่วนความหมายของแต่ละคำ  ข้อแนะนำสำหรับข้าราชการและกรณีตัวอย่าง   แยกสำหรับแต่ละคำ   ซึ่งหากมองในเชิงทฤษฎีเป็นคู่มือที่ดีมาก  น่าชื่นชมคณะผู้จัดทำ

         แต่ถ้ามองในเชิงปฏิบัติ   ผมมีความเห็นว่าคู่มือนี้มีประโยชน์น้อยเพราะในชีวิตจริงเรื่องราวไม่ได้เกิดเป็นข้อ ๆ   แต่เป็นภาพรวม (holistic) และหลายเหตุการณ์ถ้าอนุโลมตามบางข้อก็จะละเมิดข้ออื่น

         ผมมีความเห็นเรื่อยมาว่าการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ข้าราชการต้องเน้นยุทธศาสตร์รุกจากฐานล่าง   และรุกจาก "ของดีมีอยู่" คือข้าราชการที่กระบวนทัศน์ดีอยู่แล้ว   มีพฤติกรรมปฏิบัติราชการดีอยู่แล้ว   กพร. ต้องจัดให้มีการค้นพบกรณีเหล่านั้นและนำมายกย่อง   และหาทางทำให้มีการยกย่องกันในทุกระดับ   พร้อมทั้งส่งเสริมให้ขยายผล  ขยายแนวร่วมออกไป

         ผมเชื่อในแนวทางเริ่มที่ฐาน   แต่สังเกตว่าเจ้าหน้าที่ของ กพร. ถนัดทำที่ยอด

         หากจับที่เรื่องราวดี ๆ ที่มีอยู่จริง   แต่ละเรื่องจะอธิบายได้หลายคำใน I AM READY   ไม่ใช่เรื่องละคำ

         ผมขอเสนอความเห็นต่อท่านธรรมรักษ์  การพิศิษฏ์  ประธาน อกพร. กระบวนทัศน์ผ่านบันทึกนี้ (เนื่องจากผมเข้าร่วมประชุมในวันที่ 23 มิ.ย.นี้ไม่ได้)   ในความเห็นดังกล่าวข้างต้นและยืนยันความเห็นว่าหากยังเน้นคู่มือแบบแยกส่วน   และเน้นการดำเนินการแบบ top-down อยู่   ผลที่เกิดขึ้นจริงจะน้อย (ดังที่เห็นกันอยู่)

วิจารณ์  พานิช
 20 มิ.ย.49