ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วิทยานิพนธ์ ส.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล .2533

นพพร ขิมมากทอง (2533 / บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์จากเอกสาร โปสเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เพื่อนๆบอก และนิทรรศการ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ พบว่า การได้รับข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)