งานวิทยานิพนธ์ หัวข้อของตนเองที่จะทำวิจัย


กำลังจะไปส่งถ้าเจออาจารย์ภารดีที่ปรึกษา

โครงร่างนิพนธ์

ชื่อเรื่อง            :  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในอำเภอโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2

ปัญหา              :   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในอำเภอโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2

วัตถุประสงค์   

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในอำเภอโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในอำเภอโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  และขนาดของโรงเรียน

ความสำคัญของการวิจัย

 1. ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครู ในอำเภอโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
 2. ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอโป่งน้ำร้อน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต  2 สามารถใช้ผลการวิจัยปรับปรุงการบริหารงาน เพื่อให้ข้าราชการครู เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

คำถามในการวิจัย

 1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในอำเภอโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 อยู่ในระดับใด
 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในอำเภอโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2  จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน แตกต่างกันหรือไม่

สมมติฐานของการวิจัย

 1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในอำเภอโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2  ในด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุน ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในอำเภอโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุน ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน

 

 

ขอบเขตของการวิจัย

 1. 1.       ขอบเขตด้านเนื้อหา  การศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

ในอำเภอโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้วิจัยได้กรอบแนวคิดของ เฮอร์ซเบอร์ก(Herzberg, 1959 อ้างถึงใน ทองอินทร์ วงศ์โสธร, 2532, หน้า 54-70 ) ดังนี้

1.1    ด้านปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors)

1.1.1        ความสำเร็จในการทำหน้าที่การงาน  (Achievement)

1.1.2        การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition)

1.1.3        ลักษณะของงาน (The Work Itself)

1.1.4        ความรับผิดชอบ (Responsibility)

1.1.5        ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ (Advancement)

1.2    ด้านปัจจัยค้ำจุน  (Hygiene Factors)

1.2.1        นโยบายและการบริหาร (Policy and Administration)

1.2.2        การปกครองบังคับบัญชา (supervision)

1.2.3        เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล (Salary)

1.2.4        ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relation)

1.2.5        สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Condition)

 1. 2.       ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2.1    ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่สายผู้สอนในอำเภอ

โป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน ... คน  จากจำนวน โรงเรียน... โรงเรียน

2.2    กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  ข้าราชการครู ที่ปฏิบัติหน้าที่สายผู้สอนในอำเภอโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2  ที่ได้จากการกลุ่มประชากรโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  ตามตารางของเครจซี่ และมอร์แกน  (Krejcie & Morgan, 1970, P.607-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน .. คน

 1. 3.      ตัวแปรที่ปรึกษา ประกอบด้วย

3.1  ตัวแปรต้น ได้แก่

       3.1.1 ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่

                  3.1.1.1  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงหน้าที่น้อย

                  3.1.1.2  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงหน้าที่มาก

      3.1.2  ขนาดโรงเรียน

                  3.1.2.1  เล็ก

                  3.1.2.2  กลาง

                  3.1.2.3  ใหญ่

3.2  ตัวแปรตาม ได้แก่  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในอำเภอโป่งน้ำร้อน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก ใน 10 ด้าน

3.2.1         ปัจจัยจูงใจ

3.2.1.1  ความสำเร็จในการทำหน้าที่การงาน  (Achievement)

3.2.1.2  การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition)

3.2.1.3  ลักษณะของงาน (The Work Itself)

3.2.1.4  ความรับผิดชอบ (Responsibility)

3.2.1.5  ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ (Advancement)

3.2.2        ด้านปัจจัยค้ำจุน

3.2.2.1  นโยบายและการบริหาร (Policy and Administration)

3.2.2.2  การปกครองบังคับบัญชา (supervision)

3.2.2.3  เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล (Salary)

3.2.2.4  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relation)

3.2.2.5  สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Condition)

คำสำคัญ (Tags): #ความพึงพอใจ
หมายเลขบันทึก: 347643เขียนเมื่อ 28 มีนาคม 2010 00:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 17:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี