ตอนที่ 1 (click)

         ศ. นพ. ประเวศ  วะสี  กล่าวในปาฐกถานำของการสัมมนาว่า "ต้องจับเรื่องวัฒนธรรมและดำเนินการในฐานะที่เป็นรากฐานของสังคม   ไม่ใช่ในฐานะเป็นไม้ประดับ"

         ท่านเตือนว่า  อย่าหลงอยู่แค่ระดับศิลปะวัฒนธรรม   เพราะจะทำให้มองวัฒนธรรมอย่างแคบ   มองแยกส่วน  ไม่มีพลัง

         ต้องมองว่า   วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มชนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหนึ่ง ๆ   เนื่องจากวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม  จึงมีความหลากหลาย    ความหลากหลายทำให้เกิดความงามและมีพลัง

         การดำเนินการแผนที่วัฒนธรรมจึงเป็น "แผนที่ภูมิปัญญา"  ภูมิปัญญา หมายความว่าปัญญาของแผ่นดิน   ปัญญาที่มาจากแผ่นดิน  มาจากชีวิตของผู้คน   นำไปสู่ "ความมั่นใจแห่งชาติ" และ "เศรษฐกิจวัฒนธรรม"  

         ทั้ง ศ. นพ. ประเวศ วะสี และท่านองคมนตรี ศ. นพ. เกษม  วัฒนชัย  ประธานเปิดงาน   ให้ความเห็นตรงกันว่าต้องดำเนินการแผนที่วัฒนธรรมเพื่อการสร้างคุณค่า (value) ไม่ใช่ราคา (price)   โดย ศ. นพ. ประเวศเสนอให้ตั้งคำถามวิจัยในระดับคุณค่า  เชิงระบบ/นโยบาย   และเชิงยุทธศาสตร์

         การเอา KM มาใช้ขับเคลื่อนแผนที่ทางวัฒนธรรม   จึงต้องยึดถือหลักคุณค่าต่อกลุ่มชน  ต่อสังคม/ประเทศและต่อบุคคล   รวมทั้งใช้มุมมองเชิงระบบ  เชิงนโยบาย  และเชิงยุทธศาสตร์ในระดับชุมชนและระดับประเทศ   ในการขับเคลื่อนเครือข่ายแผนที่วัฒนธรรม

         เราจะเดินเครือข่ายแผนที่วัฒนธรรมโดยมีเป้าหมายเน้นที่คุณค่า   ไม่ใช่เน้นราคา

วิจารณ์  พานิช
 3 มิ.ย.49