ประกาศผลรางวัล “สุดคะนึง” ประจำเดือนสิงหาคม 2548


และแล้วก็ถึงเวลาในการประกาศผลรางวัล “สุดคะนึง” ประจำเดือนสิงหาคมแล้วจ้า!!!   คราวนี้คณะกรรมการก็ทำงานหนักเช่นเคยโดยต้องระดมสมอง (น้อย ๆ) ของเราในการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลนี้   ขอประกาศด้วยคะแนนที่เป็นเอกฉันท์   รางวัล “สุดคะนึง” ประจำเดือนสิงหาคม  ได้แก่ แถ่น แถ่น แถ๊น


nugakm.gotoknow.org   (ผศ. ดร. วิบูลย์  วัฒนาธร  นามแฝง Wiboon)   และจะได้รับรางวัลเป็น “เสื้อสามารถ” ของ สคส. ค่ะ


สำหรับเกณฑ์ของเดือนสิงหาคมที่คณะกรรมการใช้ตัดสินมี 7 ข้อดังนี้
1.      มีการบันทึกอย่างน้อย 15 ครั้ง
2.      มี Keyword ของบล็อก
3.      การบันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้มาจากการปฏิบัติจริงในเรื่องนั้น ๆ
4.      การบันทึกการนำการจัดการความรู้ไปใช้กับงานประจำของตน/กลุ่ม
5.      ชื่อเรื่องน่าสนใจและดึงดูด
6.      ความสวยงามของบล็อก
7.      จำนวนข้อคิดเห็น


โดยบล็อก nugakm.gotoknow.org ทำได้ตามเกณฑ์ในข้อ 3, 4 และ 7   คือ   การบันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้มาจากการปฏิบัติจริงในเรื่องนั้น ๆ,   มีการบันทึกการนำการจัดการความรู้ไปใช้กับงานประจำของตน/กลุ่ม   และเนื่องจากมีคนสนใจเข้าไปในบล็อกมากจึงมีจำนวนข้อคิดเห็นมากตามไปด้วย


ส่วนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบล็อกคือ   ขอให้มีการเพิ่ม link  เชื่อมไปยังบล็อกที่เคยบันทึกไว้ก่อนแล้วหรือ link กับไฟล์ที่ต้องการนำมาเสนอในบล็อกเพื่อให้บล็อกกระชับขึ้นค่ะ
สุดท้ายของแสดงความยินดีค่ะ   แล้วทางคณะกรรมการจะจัดส่ง  “เสื้อสามารถ” ของ สคส. ไปให้นะคะ


คณะกรรมการ

                                                    ดร. จันทวรรณ  น้อยวัน           ที่ปรึกษา
                                                    คุณสุภาภรณ์  ธาตรีโรจน์         ประธานกรรมการ
                                                    คุณวรรณา  เลิศวิจิตรจรัส         กรรมการ
                                                    คุณสุนทรี  ไพรศานติ              กรรมการและเลขานุการ