ชุมชนคนพัสดุแจ้งเกิด

สุดท้ายทุกคนสนใจเรื่องเล่าของพี่พร (คุณปทุมพร อโหสิ) หัวหน้างานพัสดุ 2 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่พัสดุอย่างไม่เป็นทางการขึ้น

ผมได้ไปเข้าร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านการคลัง พัสดุ และการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน ที่ผ่านมา จัดขึ้นที่โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ครั้งนี้เป็นที่ 3/2548 และในวันที่ 1กันยายน ผศ.ดร.วิบูลย์ ได้ซักซ้อมเรื่อง KM ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในห้องพักของท่าน บรรยากาศเป็นแบบกันเอง และมีการแบ่งกลุ่ม ผมเลือกอยู่กลุ่มงานพัสดุ สำหรับกลุ่มงานพัสดุของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีพี่พร (คุณปทุมพร อโหสิ) หัวหน้างานพัสดุ 2 เพียงคนเดียว มีผมเพิ่มอีก 1 คน จึงรวมเป็น 2 คน วันที่ 2 กันยายน มีประธาน KM-KKU (รศ. นสพ. ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ) กล่าวต้อนรับ และประธานผู้ประสานงานหลักของ UKM (รศ.นพ.อภิชาติ ศิวยาธร) ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการเสวนาและการประชุมกลุ่มย่อย ต่อจากนั้นมีพักรับประทานอาหารว่าง และแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับกลุ่มงานพัสดุที่ไปมีเพียงกลุ่มเดียว มีเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย) มีคุณลิขิต 2 ท่าน สมาชิกในกลุ่มมีทั้งหมด 12 ท่าน และมีเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมสังเกตการณ์ คุณอำนวยได้ให้สมาชิกในกลุ่มแนะนำตัวเอง หลังจากนั้นให้ทุกคนเขียนบัตรคำ เพื่อเลือกหัวข้อที่จะเล่าถึงความสำเร็จหรือความภาคภูมิใจในการทำงานพัสดุ ผมเองนั่งอยู่ใกล้คุณอำนวยได้เริ่มก่อนเป็นคนแรก ได้เล่าถึงการจัดทำประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ จำนวน 106 รายการ ให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้รับทราบ (รายละเอียดจะเขียนให้ทราบในครั้งต่อไป.. ครับ) และแต่ละคนได้เล่าถึงความภาคภูมิใจในการทำงานอย่างน่าสนใจ เพราะที่ประชุมได้มีการซักถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เล่า ในกลุ่มของงานได้พัสดุแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสร็จเป็นกลุ่มสุดท้ายในที่ประชุม สุดท้ายทุกคนสนใจเรื่องเล่าของพี่พร (คุณปทุมพร อโหสิ) หัวหน้างานพัสดุ 2 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่พัสดุอย่างไม่เป็นทางการขึ้น ซึ่งโดยความจริงแล้วเป็นการทำ KM แบบไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นสร้างเครือข่ายงานพัสดุภายในมหาวิทยาลัย และทุกคนมีความสนใจที่จะสร้างเครือข่ายงานพัสดุภายนอกมหาวิทยาลัย จึงได้คิดจัดตั้ง "ชุมชนคนพัสดุขึ้น" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานพัสดุ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานพัสดุด้วยกัน ผมเองรู้สึกว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่ทำในเรื่องเดียวกันเป็นข้อดีที่จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างคล่องตัว เรียกว่า ช่วยกันฉันท์เพื่อน (ตามคำกล่าวของดร.ประพนธ์) และทุกคนได้ให้สัจจะในที่ประชุมว่ากลับไปจะรีบสมัคร Blog และสมัครเข้าร่วมชุมชนคนพัสดุ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ และเขียนเรื่องเล่าในความสำเร็จที่ทุกคนได้พูดไว้ใน UKM ครั้งที่ 3/48 ที่ ขอนแก่น (จุดกำเนิดแห่งความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานพัสดุของ 5 มหาวิทยาลัย) ขณะนี้มีสมาชิกที่จะร่วมพัฒนาอยู่ 13 ท่านคือ

คุณอนุวัทย์ (บอย) , คุณสายชล , คุณปทุมพร,คุณบุพพัณห์ , คุณใบศรี , คุณกุลนารถ (หากเขียนชื่อผิดขออภัยด้วยครับ) , คุณชลัมพร , คุณฉวีวรรณ , คุณชุติมา , คุณประคอง , คุณศุภลักษณ์ , คุณสุภาวดี และคุณขวัญเรือน (คุณอำนวย .. ยินดีเข้าร่วมด้วย) รูปผมยังไม่ได้นำมาลง รอพี่พรครับ

ที่น่าชื่นใจคือทุกคนจะกลับไปชักชวนให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุในมหาวิทยาลัยได้สมัคร Blog และเข้าร่วมชุมชนคนพัสดุ

บอย ม.นเรศวร ชุมชนคนพัสดุ

ขอประชาสัมพันธ์ ชุมชนคนพัสดุ http:www//gotoknow.org/pasadu

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)