ขณะนี้โรงเรียนของเรามีสถานที่ใหม่สำหรับ พูดคุย แจ้งข่าวสาร ระหว่างองค์ประกอบสำคัญขององค์กร ทั้ง ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อสร้างและขยายความรู้ของโรงเรียนราชวินิต มัธยม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน