โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการงานวิจัย ระหว่างวันที่  28 – 29  มิถุนายน  2549

ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท   อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ การบริหารจัดการงานวิจัย

    2. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ

เป้าหมาย

     ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้  มหาวิทยาลัยละ 10 12 คน ประกอบด้วย   รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิจัย    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ    รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ     ผู้อำนวยการสำนักงานฯ    รองคณบดีที่รับผิดชอบงานวิจัย และนักวิจัย                                                          

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      1. ผู้บริหารและนักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการบริหารจัดการงานวิจัย

      2 . ได้แก่นความรู้ เรื่องระบบบริหารจัดการงานวิจัย

        3.  ได้พัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพงานวิจัยแต่ละด้าน (Best Practice)          

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

    สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี