รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

บทคัดย่อ

 ชื่อเรื่อง              รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้รับผิดชอบ        นางนฤมล  นามเอี่ยม

ตำแหน่ง              รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

ปีการศึกษา          2551

        การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์  (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม  (Stufflebeam)  ซึ่งประเมินครอบคลุมทั้ง 4 ด้านของโครงการ    ดังนี้  

1)  ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาบุคลากร    

2)  ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาบุคลากร    

3)  ด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาบุคลากร   

4)  ด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาบุคลากร  

กลุ่มประชากรที่ใช้ คือ  ข้าราชการครู   จำนวน  11  คน  พนักงานราชการ  จำนวน 18   คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน   จำนวน  13  คน      นักเรียนช่วงชั้นที่ 4   ปีการศึกษา  2551 จำนวน  50  คน  และผู้ปกครองจำนวน 208 คน  รวมทั้งสิ้นจำนวน  300  คน  ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  ดำเนินการใน  ปีการศึกษา 2551  ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 – 31  มีนาคม  2552      เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน  3 ฉบับ  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ  ดังนี้

ฉบับที่  1  สำหรับข้าราชการครู  พนักงานราชการ  คณะกรรมการสถานศึกษา           ขั้นพื้นฐาน เป็นการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม  จำนวน 9  ข้อ   ด้านปัจจัย  จำนวน  9  ข้อ  ด้านกระบวนการ  จำนวน  16  ข้อ  ด้านผลผลิต  จำนวน 6 ข้อ  รวม  40  ข้อ

ฉบับที่  2   สำหรับข้าราชการครู    พนักงานราชการ  เป็นการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 18 ข้อ 

ฉบับที่  3  สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน    และ  นักเรียน เป็นการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับผลการปฎิบัติงานของบุคลากรหลังจากได้รับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 10  ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows     ตามวัตถุประสงค์   ดังนี้   

ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  วิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยาย  ได้แก่  การแจกแจงความถี่  และค่าร้อยละ 

ตอนที่ 2  แบบประเมินเกี่ยวกับความคิดเห็น  วิเคราะห์ด้วย   ค่าเฉลี่ย  (m)         และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) จำแนกเป็นภาพรวม  รายด้าน  และรายข้อ        ผลการประเมิน  มีดังนี้ 

 1.  ผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี    ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู  พนักงานราชการ  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย คือ  การประเมินด้านสภาวะแวดล้อมอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น   รองลงมาคือด้านกระบวนการ             ด้านผลผลิต   และด้านปัจจัยนำเข้า    

2.  ผลการประเมิน ด้านสภาวะแวดล้อม   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ   

3.  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ   

4.  ผลการประเมินด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ   

5. ผลการประเมินด้านผลผลิต  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ

6.  ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู  พนักงานราชการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  อยู่ในระดับมาก     ทุกข้อ

7.  ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหลังจากได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน และ          นักเรียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ                          

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Naruemon

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร

หมายเลขบันทึก: 342765, เขียน: 08 Mar 2010 @ 12:55 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 09:58 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ตื่นเต้นครับพี่
  • พบคนบ้านเดียวกัน
  • เข้าระบบ
  • ไปที่ประวัติ
  • เลือกจัดการรูปถ่ายประจำตัวของคุณ
  • แล้วลงรูปนะครับ
  • มาเขียนบ่อยๆๆนะครับ
เขียนเมื่อ 
  • พี่ๆๆน้องนำเสนอภาพนี้
  • ฮ่าๆๆ