เมื่อภาคเรียนที่ผ่านมา ฝ่ายบริการได้นำเสนอกิจกรรมแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปที่ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรม 2 อาทิตย์ ได้รับความสนใจจากนิสิต 4 ท่าน เตรียมสถานที่เก้อกันทุกวัน นิสิต 3 ท่านแรกเป็นนิสิตปริญญาโทสาธารณสุขมาพร้อมกัน จึงจัดแนะนำบริเวณบริการฐานข้อมูลออนไลน์ ผลที่ได้ ท่านบอกว่ารู้สึกดีที่มาขอให้แนะนำเพราะได้ความรู้เรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลไปมากกว่าเดิมเยอะ แอบดีใจที่ทำประโยชน์ให้คนอื่น อีกท่านหนึ่งเป็นนิสิตปริญญาเอกด้านการบริหารการศึกษา เคยไปแนะนำการสืบค้นข้อมูลให้ท่านและเพื่อนๆ ที่คณะฯแต่ตัวท่านสนใจจะขอให้แนะนำอีกครั้งหนึ่ง แสดงว่าท่านสนใจการสืบค้นข้อมูลเป็นพิเศษ

การได้รับการสนใจจากกลุ่มเป้าหมายน้อย ทำให้ต้องมานั่งทบทวนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่

-  ประชาสัมพันธ์ ใช้เวลาส่งจดหมายแจ้งคณะ ประกาศผ่านโฮมเพจสำนักหอสมุด และตัววิ่งใต้สำนักหอสมุด ซึ่งมีคนมาทานอาหารไม่ต่ำกว่า 200 คนทุกวันนานกว่า ครึ่งเดือน จะบอกว่าประชาสัมพันธ์น้อยไปก็กระไรอยู่

-  ความสนใจส่วนบุคคล ยังไม่ได้พิสูจน์

ภาคการศึกษานี้ จึงตั้งใจทำกันใหม่ ทั้งการประชาสัมพันธ์แบบเดิมและเพิ่มการ ทำจดหมายส่งไปยังอาจารย์ที่รับผิดชอบนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยตรง ดูสิว่า จะเป็นอย่างไร ต้องตามดูกันต่อไป