บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รางวัลธรรมาภิบาล ทราบมาว่า ดำเนินการมาหลายปีแล้ว เลยมองว่าดี และมองอีกว่ากรมนี้เหมือนมองไกล

                         เปิดอ่านพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มีอยู่ 9 หมวด ๆ แรกเกี่ยวกับ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ได้แก่

                         1.เกิดผลประโยชน์สุขของประชาชน

                          2.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

                          3.มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

                          4.ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกิดความจำเป็น

                          5.มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

                          6.ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

                          7.มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

                         พยายามอ่านแล้วอ่านอีก มีทั้งหมด 9 หมวด 53 มาตรา  แต่เมื่อกลับมาอ่านบัญญัติศัพท์  ด้วยความสนใจอีกพบว่า  คำว่า " ส่วนราชการ " ตามความหมายของพระราชกฤษฎีกานี้เขียนไว้ว่า  หมายถึง " ส่วนราชการตามกฎหมาว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร    แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "

                         ขณะที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอให้มีรางวัลบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือที่เรียกว่า รางวัลธรรมาภิบาล ทราบมาว่า ดำเนินการมาหลายปีแล้ว ( เมื่อ 3 ปีมีรางวัลและที่จะให้ อปท.รับรางวัลเร็ว ๆ นี้ เป็นปีที่ 4 )  มองแง่ดี  มองว่ากรมนี้เหมือนมองไกล   เพียงว่า เมื่อพระราชกฤษฎีการนี้ไม่รวมถึง อปท. ( องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )แล้ว  กรมได้จะอ้างอิงหลักราชการอะไร  หรือใช้หลักตามพระราชกฤษฎีกาที่กล่าวมา ประกอบกับหลักวิชาการอื่นเป็นแนวทาง มากำหนดกฎเกณฑ์เป็นรางวัล  ก็ดี. ( แล้วส่วนราชการหลักตามกฎหมาย มีรางวัลเพื่อส่งเสริม กระตุ้น การพัฒนาบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเหมือน อปท.กันบ้างไหม?  ท่านใดทราบช่วยบอกด้วย )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่านความเห็น (0)