คุณอำนวย

 วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ สองคุณเอื้อแห่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท และ รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และกรรมการสภา ได้มาร่วมรับประทานอาหารร่วมกับท่าน อาจารย์ชายขอบและอาจารย์ Dr.Ka-Poom โดยมีท่านผู้อำนวย  การกองคลังท่านสุนาท คุณจรัสศรี ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พิชัย คุณเอื้องฟ้า และ คุณพิชชา

Conductor ประเด็นที่สำคัญ คือ สืบเนื่องจากการ "ลปรร ของทีมคุณอำนวย ตั้งแต่ ๒-๔ มิถุนายน" จะมีแนวทาง "การพัฒนา คุณ(เอื้อ)อำนวย" Lifeguardดังนี้ครับ

 ๑.วันที่ ๒๐ มิถุนายน ทีมงานทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะไปเรียนรู้กับ "ชาวปูนแก่งคอย" เรื่อง SD = Sustianable Development

 ๒.วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ทีมงาน KKU_KM จะมาเรียนกับ "ชาวปูนแก่งคอย" ครั้งที่ ๒ และ เดินทางไปเข้าร่วม "เสวนา UKM" ที่จังหวัดนครปฐม

 ๓.วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ทีมงาน KFC(oP)บ้านผู้หว่าน ๒ จะไปร่วม "พัฒนาคุณอำนวย ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

 ๔.วันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม โครงการ "ติดอาวุธ คุณอำนวย โดยวิทยากร ดร.วรภัทธ์ และ อาจารย์ ทวีสิน"

 ๕.วันที่ ๗-๑๐ กันยายน "เสวนา UKM ที่จังหวัดสุโขทัย และ พัฒนาคุณอำนวย( หาก ม.น เห็นชอบ)"

 ๖.วันที่ ๓-๕ พฤศจิกายน "พัฒนาและสร้างเครือข่ายคุณอำนวย" โดย ม.ข แล มมส ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

 ๗.วันที่ ๑-๒ ธันวาคม ทีมคุณอำนวย เข้าร่วม "แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อเล่าประสบการณ์ คุณอำนวย และ จัดสร้างเครือข่างคุณอำนวยแห่งชาติ (หาก สคส ให้มาร่วม)"

 ๘.วันที่ ๗-๙ ธันวาคม "เสวนาเครือข่าย UKM พร้อมทั้งจัด พัฒนาคุณอำนวย ร่วมกับทีมคุณอำนวยเดิม"

๙. วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ "สรรหาทีมงาน คุณอำนวย (แห่งชาติ) ชุดใหม่ AAR ทีม KFC(oP) และทำ Passion Plan ร่วมกันสำหรับปี ๒๕๕๐"

เรียนเชิญครับ เสนอแนะ "เพื่อ  พัฒนา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยหัวใจสีเหลือง"Computer

 สำหรับตัวแทน ชุมชนKFC(oP)บ้านผู้หว่าน๒ ตัวแทนตอนนี้ พอจะแจ้งเบื้องต้นดังนี้ ครับ

 ๑.ภาคกลางที่ ทีมกรมอนามัย คือ ท่านอาจารย์นนทลี และ คณะ

 ๒.ภาคเหนือ คือ NU_QA_KM ท่านอาจารย์ BeeMan และ ท่าน SuperBoy

 ๓.ภาคใต้ ทีมใหญ่ครับ ท่านอาจารย์ชายขอบ พี่เม่ย พี่เที่ยง

 ๔.พิจิตร ท่านสิงห์ป่าสัก

 ๘.ภาคธุรกิจ ท่านทวีสิน ปูนแก่งคอย

 ๙.อิสาน JJ,Dr.Ka-Poom,อาจารย์ Dr.Panda,ท่านวิชิต จาก มมส,ท่านอาจารย์ขจิต

 ทั้งหมดนี้เป็นเบื้องต้นครับ หากได้ F2F อีกสักครา คงจะมีรายละเอียดมาเล่าสู่กันฟังอีกครับ

JJ