1.สร้าง planet  ชั้นเรียน

    ชื่อ อ่านจากชั้นเรียน:หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

    ที่  http://gotoknow.org/planet/myclass


2.สร้าง blog  ชั้นเรียน

    ชื่อ  บันทึกลงชั้นเรียน :วิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   

    ที่  http://gotoknow.org/blog/myclass

        USERNAME : classroom

       PASSWORD : classroom


3.สร้าง blog อาจารย์

    ชื่อ  บลอก : ดร.กฤษดา กรุดทอง  

    ที่  http://gotoknow.org/blog/drkridsada

    ชื่อ  บลอก : ดร.เตือนใจ ทองสำริต 

    ที่  http://gotoknow.org/blog/drteunjai

     ชื่อ  บลอก : ดร.อภิรักษ์ อนะมาน 

    ที่  http://gotoknow.org/blog/drarpirag