เกษตรกรรม  หมายถึง  การทำการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์   โดยอาศัยความรู้ความชำนาญ  และนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย