อบรมการสร้างBLOCK ณ โรงเรียนบุญวัฒนา

เรียนรู้ด้วยICT

          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้ารับการอบรม 7 คน

           1. นางสาวถนอมศรี  ดุลยติธรรม

           2. นางสาวเสาวลักษณ์  กังวานตระกูล

           3. นางเฉลิมรัตน์  ดวงจรัส

           4. นางเปรมฤดี  รานอก

           5. นางโสภิต  บุญทน

           6. นางวีณา  บุญทน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมความเห็น (0)