ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้ารับการอบรม 7 คน

           1. นางสาวถนอมศรี  ดุลยติธรรม

           2. นางสาวเสาวลักษณ์  กังวานตระกูล

           3. นางเฉลิมรัตน์  ดวงจรัส

           4. นางเปรมฤดี  รานอก

           5. นางโสภิต  บุญทน

           6. นางวีณา  บุญทน