การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ธุรกิจในโลกยุคใหม่"

จันทรา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การบรรยายพิเศษ  เรื่อง "ธุรกิจในโลกยุคใหม่"  มีวัตถุประสงค์เพื่อใ้ห้ ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบุญวัฒนา   เพื่อให้นัึกเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ธุรกิจในโลกยุคใหม่"ความเห็น (0)