ขั้นตอนในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ประกอบการจัดการเรียนรู้

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อสิ่งประดิฐษ์

ชื่อผู้จัดทำ

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

วิธีการผลิต

วิธีการใช้