การสอนวิชาสุขศึกษาจำเป็นต้องสอนเพศศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเพศของตนเอง ซึ่งในวัยเด็กตอนปลายจนถึงวัยรุ่นมีอายุระหว่าง 12-15 ปี การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว เด็กชาย และเด็กหญิงจะมีความแตกต่างอย่างชัดเจน เด็กบางคนอาจจะไม่สามารถปรับตัวได้อาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมาย ครูต้องมีทัศนคติในการสอนเพศศึกษาที่ถูกต้อง สามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมและสนุกในการเรียนรู้ ซึ่งแน่นอนที่สุดประโยชน์ย่อมเกิดกับเด็กโดยตรง