นักเรียนทุกคนในโรงเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมดำเนินการวิทยุเสียงตามสายในโรงเรียน โดยฝึกใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวันและสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ