ฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีมีเสน่ห์ในตัวของตัวเองอย่างโดดเด่น และเป็นกีฬาท่ีสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้กับทุกคนท่ีมีโอกาสได้เข้ามาเล่น ไม่ว่าจะเป็นเพทหญิงหรือเพศชาย และท่ีสำคัญมากท่ีสุดคือฟุตบอลสามารถสร้างความรื่นร่มให้กับผู้เล่นอย่างมากมายหลายรูปแบบ เช่น มีความสุข มีความร่าเริงแจ่มใส มีความเป็นมิตร มีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อนร่วมทีมและคู่แข่งขัน เป็นต้น