การวิจัยในชั้นเรียน

  Contact

  วิธีการแก้ปัญหาความรับผิดชอบความสะอาดห้องเรียน  

1.การแก้ปัญหาเรื่องความรับผิดชอบความสะอาดชั้นเรียน ของนักเรียนชั้น ม. 2/4

2. เครื่องแก้ปัญหา   การเลือกปฏิบัติหน้าท่ีตามความสมัครใจ 7 ตำแหน่ง

3. เครื่องมือเก็บข้อมูล  ตารางการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีตามความสมัครใจ

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้การบรรยายตามสภาพจริง และรฃค่าร้อยละ

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  นักเรียนปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีสมัครใจทุกคนในระดับดี

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In คลีนิคการวิจัยในชั้นเรียน

Post ID: 33976, Created: , Updated, 2012-03-22 20:59:47+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #วิจัยหน้าเดียว

Recent Posts 

Comments (2)

watshakorn
IP: xxx.121.60.201
Written At 

อยากทำตามครับ รบกวนส่งข้อมูลการทำ

มาให้บ้างก็ดี ขอบคุณครับ