1.การแก้ปัญหาเรื่องความรับผิดชอบความสะอาดชั้นเรียน ของนักเรียนชั้น ม. 2/4

2. เครื่องแก้ปัญหา   การเลือกปฏิบัติหน้าท่ีตามความสมัครใจ 7 ตำแหน่ง

3. เครื่องมือเก็บข้อมูล  ตารางการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีตามความสมัครใจ

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้การบรรยายตามสภาพจริง และรฃค่าร้อยละ

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  นักเรียนปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีสมัครใจทุกคนในระดับดี