แมลงวัน ( ภรณี บุญสิงห์ 46311189 )


แมลงวัน


แมลงวันถูกจัดอยู่ในอันดับ ORDER DIPTERA ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่อันดับ 4 ของแมลงเป็นแมลงขนาดเล็ก มีปีก 1 คู่ มีลำตัวอ่อนนุ่ม และเป็นแมลงที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เราสามารถพบแมลงวันได้ทุกแห่งในโลก หลายชนิดพบว่าสามารถดูดเลือดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และหลายชนิดสามารถกัดกินหรือทำลายพืชที่ปลูกทำให้ผลผลิตเสียหาย หลายชนิดสวยงาม บางชนิดมีลวดลายแปลกตา บางชนิดเป็นตัวห้ำ หรือผสมเกสร ดังนั้น แมลงวันจึงมีความสำคัญทางเกษตรและทางการแพทย์

แมลงวัน มีหลายชนิด เช่น แมลงวันบ้าน แมลงวันหลังลาย แมลงวันหัวเขียว แมลงวันทอง แมลงวันสี แมลงวันกระโดด แมลงวันผึ้ง แมลงวันฉก แมลงวันลาย แมลงวันดอกไม้ แมลงวันหัวหนา แมลงวันก้นขน แมลงวันเขาวัว แมลงวันปากดำ แมลงวันตอมตา ฯลฯ

แมลงวันบ้าน
 ลักษณะสำคัญ : ตัวเต็มวัยสีเทา มีแถบสีดำ 4 เส้น พาดอยู่ส่วนอกด้านบน หรือ กลางลำตัว ลำตัวยาวตัวประมาณ 1/8-1/4 นิ้ว ตัวหนอนสีขาวครีม หัวแหลมท้ายป้าน ไม่มีขา ไข่มีขนาดเรียวยาว 1 มม. สีขาว

อาหาร : กินอาหารได้หลายชนิด รวมทั้งของเสีย

      ตัวเมียวางไข่ได้ครั้งละ 100-150 ฟอง และสามารถวางไข่ได้สูงถึง 600 ฟองโดยชอบวางไข่ตามกองขยะที่มีความชื้นสูง หรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ ไข่ใช้เวลาฟักตัวประมาณ 6 ชั่วโมง ตัวหนอนลอกคราบประมาณ 3 ครั้ง จากนั้นจะเข้าดักแด้ และฟักเป็นตัวเต็มวัย ในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์
 
แมลงวันหัวเขียว

   
 เป็นแมลงวันที่มีขนาดใหญ่ มีขนาดลำตัว 8-12 มิลลิเมตร ลำตัวสีน้ำเงินแกมเขียว เป็นมัน แมลงวันชนิดนี้ชอบอยู่นอกบ้าน บางครั้งอาจตอมอาหารหรือแหล่งที่มีเชื้อโรค ตัวเต็มวัยจะหากินตามแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น เล้าเป็ด ไก่ กองขยะ ตลาด ซากเน่าเปื่อย มูลสัตว์ ก่อให้เกิดความรำคาญกับสัตว์และอาจนำโรคมาสู่สัตว์

อาหาร : กินอาหารได้หลายชนิด ของเหลวจากสารอินทรีย์วัตถุ น้ำหวานจากพืช
แมลงวันหัวเขียว ใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโต ตั้งแต่ระยะไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และฟักเป็นตัวเต็มวัย เป็นเวลา อย่างน้อย 10 วัน ตัวเมียวางไข่และ ตัวหนอนอาศัยเจริญเติบโตตามมูลสัตว์

แมลงวัน สามารถนำโรคมาสู่มนุษย์ หรือสัตว์เลี้ยงได้โดยถ่ายทอดเชื้อโรคที่ติดมากับลำตัว, ปาก หรือขาของแมลง ในขณะที่มันตอมตา ในขณะที่มันตอมอาหาร หรือสิ่งปฏิกูลต่างๆเมื่อคนรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม ก็จะได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดโรคต่างๆหลายชนิดเช่น โรคระบบทางเดินอาหาร ซึ่งได้แก่ โรคท้องร่วง, โรคบิด, ไทฟอยด์, พาราไทฟอยด์, อติวาตกโรค, อาหารเป็นพิษ นอกจากนี้ยังพบว่าสามารถถ่ายทอดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโปลิโอ และไวรัสอื่นๆได้ เช่น โรคตาแดง โรคริดสีดวงตา หรือโรคเยื่อบุตาอักเสบ

แมลงวันที่ใกล้ชิดมนุษย์และเป็นปัญหาสาธารณสุขมากอันดับต้น คือ แมลงวันบ้าน แมลงวันหลังลาย และ แมลงวันหัวเขียว ซึ่งมีแหล่งเพาะพันธ์อยู่ใกล้ชุมชนตามแหล่งขยะมูลฝอย, มูลสัตว์, ปุ๋ย หรือสิ่งของที่กำลังเน่า โดยแมลงวันสามารถค้นหา หรือตอมอาหารได้ โดยอาศัยสิ่งจูงใจ คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และแอมโมเนีย และสารระเหยที่เกิดจากสิ่งเน่าเปื่อยผุพัง

แมลงวัน มีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ (COMPLETE METAMORPHOSIS) ประกอบด้วย 4 ระยะ ระยะไข่, ระยะตัวอ่อน (หนอน), ระยะดักแด้ และระยะตัวเต็มวัย

วงจรชีวิตแมลงวัน ระยะไข่

      
 แมลงวันสามารถผสมพันธุ์ได้ หลังจากเป็นตัวเต็มวัยได้เพียง 18-30 ชั่วโมงเท่านั้น และผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นก็จะหาแหล่งที่เหมาะสมในการวางไข่ โดยจะค้นหาแหล่งดังกล่าว โดยอาศัยกลิ่นเป็นตัวนำทาง มันจะเริ่มวางไข่ในที่ลับตา แสงแดดส่องไม่ถึง และมีความชื้นสูง โดยวางเป็นกลุ่มๆละประมาณ 120 ฟอง ตัวเมียบางตัวสามารถวางไข่ได้มากกว่า 10 ครั้งในชั่วชีวิต ดังนั้น แมลงวันตัวเมีย 1 ตัว สามารถขยายพันธุ์ได้ 200-1,000 ฟอง ไข่แมลงวันมีระยะฟักภายใน 6-12 ชั่วโมง

ระยะตัวอ่อน

      หรือหนอน มีรูปร่าง เรียวยาว ปลายด้านท้องใหญ่ หัวหรือปากเรียวแหลมและแข็ง ตัวอ่อนจะกินของกำลังเน่าเหม็นมักชอบกลิ่นแอมโมเนีย หรือกลิ่นของยีสต์เป็นพิเศษ ตัวอ่อนจะกินอาหารมากจนเข้าใกล้ระยะดักแด้จึงจะหยุดกินอาหาร ระยะนี้กินเวลา 6-7 วัน

 ระยะเข้าดักแด้

   
 เมื่อหนอนหยุดกินจะเริ่มคลานไปสู่ที่แห้งๆ เพื่อเริ่มปรับเปลี่ยนร่างกาย โดยหดตัวเองให้สั้นลง จนมีลักษณะอ้วนสั้น ผนังลำตัวจะแข็งขึ้นเพื่อห่อหุ้มตัวหนอน ระยะนี้ใช้เวลา 3-4 วัน ก็จะเข้าสู่ระยะตัวโตเต็มวัน

ระยะตัวโตเต็มวัย

เมื่อเข้าดักแด้ และพัฒนาร่างกายสู่ภายในจนมีรูปร่างครบสมบูรณ์ก็จะเริ่มออกจากดักแด้ ซึ่งขณะที่ออกจากดักแด้ใหม่ๆ ยังบินไม่ได้ในทันที จะต้องใช้วิธีเดิน กระโดด เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 15 นาที ลำตัวและปีกเริ่มแข็งแรงขึ้นสมารถบินได้

     การควบคุมแมลงวันโดยชีววิธี ใช้สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติมาช่วยทำลายแมลงวัน ทั้งระยะไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย ได้แก่

- ตัวห้ำ (predators) เป็นสัตว์ที่กินแมลงวันเป็นอาหาร เช่น แมงมุม แมลงหางหนีบ ตั๊กแตนตำข้าว มด จิ้งจก กบ คางคก และนก นอกจากนี้ไรบางชนิดกินไข่ และตัวอ่อนแมลงวันเป็นอาหารด้วย
- ตัวเบียน (parasitoids) เป็นสัตว์ที่มีตัวอ่อนเข้าไปอาศัยอยู่ในตัวอ่อนของแมลงวัน ทำให้ระยะตัวอ่อนของแมลงวันตาย เช่น แตนเบียน แมลงวันก้นขน และด้วงก้นกระดก
- ใช้จุลินทรีย์ ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis และเชื้อรา Entomopthora sp.
- การใช้เหยื่อสด ใส่ลงในกล่องดักแมลงวัน ซึ่งมีลักษณะดังนี้คือ เป็นกล่องลักษณะสี่เหลี่ยม มีฝาปิดใสสองชั้น ซึ่งเมื่อแมลงวันบินเข้าไปกินเหยื่อสดที่อยู่ในกล่อง ทันทีที่กินเสร็จแมลงวันจะบินขึ้น และจะติดอยู่ที่ฝาชั้นที่สอง ส่วนของตัวกล่องนั้นมี มีรูอยู่โดยรอบกล่อง เพื่อให้แมลงวันสามารถบินผ่านเข้าไปได้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำกล่อง และแมลงวันภายในกล่องไปกำจัดต่อไป โดยการวางกล่องเหยื่อนั้น จะวางตามจุดที่กำหนด และความเหมาะสมของสถานที่ สำหรับการวางกล่องเหยื่อ คือ วาง ณ แหล่งหากินของแมลงวัน โดยดูจากสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการหากิน เช่น ห้องครัว ส่วนผลิต จุดพักขยะ
     
 

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 3398เขียนเมื่อ 3 กันยายน 2005 06:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 12:26 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (35)

อยากทราบว่าเลี้ยงแมลงวันอย่างไรคะ

แล้วถ้าเลี้ยงในขวดทดลองต้องเลี้ยงอย่างไรบ้างคะ

เกียจพวกไม่เห็นคุณค่าความเปงหญิงจริงเลย

 

เราอยากได้รูปวงจรชีวิตขิงแมลงเนะ

ใครอยาช่วยก้อช่วยได้นะ                                     

+*+*+*+*สนจัยติดต่อได้คะ*+*+*+*+*+*+*

+*+*+*+*+บับ+*+*+บาย

เราก็อยากได้รูปวงจรชีวิตของแมลงวันเหมือนกันอ่ะ  เอารูปให้ใหญ่กว่านี้ได้มั้ยคะ  เอาแบบชัดๆอ่ะ

เอามาโพสท์ในนี้นะคร้า  จะรอเน้อ

 

อยากได้รุปของแมลงวันใครหาได้ช่วยบอกที โทร 02+++++++

เราทำรายงานอาจารย์ อยากได้รูปแยอะ ทั้งวงจรและชนิด

 

อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อะใครช่ยวได้บอกที่ดิ โทร 0683326**ช่วยหน่อยนะ

ช่วยบอกข้อมูลเกี่ยวกับแมลงอื่นๆอีกได้ไหมคะ เช่น   แมลงค่อม แมลงทับ เป็นต้น ถ้าสามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่มีเท้ามากกว่า ๔ เท้า ได้ยิ่งดี เช่น กลิ้งคี่ หมาร่า ตาปะขาว แม่ม่ายลองไน เหลือบ เป็นต้น แล้วจะรอคำตอบ

หน้าจะมีเยาะกว่านี้อีกนะคร้าบบบบบบบบบบบบบบบ

อยากรุ้ข้อมูลเกี่ยวกับโครโมโซ ของแมลงวัน รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

อยากได้รูปแมลงวันแบบน่ารักๆค่ะ จะเอาไปทำรายงานค่ะ อยากได้คะแนนเยอะๆค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะถ้าเป็นไปได้อยากได้ก่อนวันที่ 28 ค่ะ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ
ไม่รุจะไปหาที่ไหน

อยากได้เป็นวีดีโอ ไม่ทราบว่าหาได้ที่ไหน

ช่วยบอกด้วย จะเอาไปทำโปรเจ็ค

อยากทราบถึงรายละเอียดของการมองเห็นของแมลงวัน   กรุณาบอกให้ทราบด้วยค่ะ  อยากทราบจริง ๆ

 

 

ไม่ทราบว่าถ้านำแมลงวันไปเลี้ยงสัตว์เศษฐกิจ พวกกบ นก จะได้ไม๊ครับ จะมีพิษต่อสัตว์ที่กินเข้าไปหรือไม่

เอ๊ะ ! ถ้าเราใช้สารสกัดจากธรรมชาติได้ไหมครับ

เช่น  สารสกัดชีวภาพ สารสะเดา โดยที่เราไมได้ ฆ่าแมลงวัน จะมีวิธีไหมครับ ช่วยบอกที่

 

ทำไมแมลงวันต้องถูมือด้วยครับบอกทีนะ  อยากรู้จิงๆอ่ะ
ด.ช.ภัทวุฒิ สูติพันธ์

ขอบคุณครับ ทำรยงานได้แล้ว

รูปนี่ใช่กลิ้งคี่หรือป่าวหรือเป็นแมลงจี่

 

ตอนกลางคืนแมลงวันอยู่ที่ไหนค่ะ และอยู่อย่างไร ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ อยากรู้จริงๆค่ะ

อยากทราบรายละเอียดว่าแมลงวันสามารถไล่ด้วยความถี่เหมือนยุงได้หรือเปล่า จะทำโปรเจค

ด่วนกรุณาตอบมาทาง mail ด้วย

อยากทราบลักษณะการมองเห็นของแมลงวันว่าเป็นอย่างไร หาอ่านแล้วไม่เจอ ถ้าจะกรุณาตอบได้ทางเมล์ จักขอบคุณมาก

เมื่อไรจะหาวงจรชีวิตได้สักทีใครก็ได้ช่วยหา

หรือไม่ก็ออนไปหาที่เมลdeardear_123@hotmail.com

ขอชื่อทางวิทยาศาสของแมลงวันด้วยคะ

อยากทราบว่าวิธีแบบไหนที่ทำให้แมลงวันหนี

อยากเห็นลักษณะของกล่องดังแมลงวันครับ
กล่องดักแมลงวัน ซึ่งมีลักษณะดังนี้คือ เป็นกล่องลักษณะสี่เหลี่ยม มีฝาปิดใสสองชั้น ซึ่งเมื่อแมลงวันบินเข้าไปกินเหยื่อสดที่อยู่ในกล่อง ทันทีที่กินเสร็จแมลงวันจะบินขึ้น และจะติดอยู่ที่ฝาชั้นที่สอง ส่วนของตัวกล่องนั้นมี มีรูอยู่โดยรอบกล่อง เพื่อให้แมลงวันสามารถบินผ่านเข้าไปได้มีรูปป่าวคับ ขอหน่อย 
.......รักนะน้องสาว.........
อย่ากให้มีรูปให้กว่านี้หน่อยนะครับ

น่าสนใจดี แต่อยากได้สิ่งที่สามารถกำจัดเเมลงวันได้ดีกว่านี้

แมลงวันอะไรว่ะไปวางไข่ที่ตูดหมาของผม พอมันเป็นตัวอ่อนมันแดกตูดหมาผมหมดเลย

อยากจะรูมันเป็นสายพันธุ์อะไร

อยากทราบว่า กลางคืนแมลงวันหายไปไหน

เมื่อหนอนหยุดกินจะเริ่มคลานไปสู่ที่แห้งๆ -----มันจะไปฟักตัวในดินใช่ไหม เคยได้ยินมาใช่รึเปล่า

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี